Chance Hicks – Abraham Walking by FaithThe Characteristic:  Faith

  • Faith’s Demand (Heb. 11:6)
  • Faith’s Definition (Heb. 11:1; Rom. 10:17)
  • Faith’s Direction (2 Cor. 5:7)

The Character:  Abraham (Heb. 11:8-19)

  • Abraham as a Father (Gen. 16:15; Gen. 21:1-4; Matt. 1:1; John 8:58; 1:1-3; Gen. 12:1-3; Gal. 3:16; Gal. 3:7, 29)
  • Abraham as a Friend (2 Chr. 20:7; Isa. 41:8; James 2:23)
  • Abraham as a First (Gal. 3:8; Eph. 3:8-11; Gen. 12:1-3)